top of page

CERTIFICATS

Cèdula d'habitabilitat

Cèdula d'Habitabilitat

Què és?

 

La cèdula d'habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

 

La cèdula s'anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

 

  • Adreça de l'habitatge

  • Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions

  • Estances i els espais que el componen l’habitatge en el moment de la seva emissió

  • Llindar màxim d'ocupació

  • Identificació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.4

 

A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat de l’habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

 

És obligatòri?

 

Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, de conformitat amb aquest Decret. Aquesta cèdula té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació.

 

Els habitatges de nova construcció, els que hagin tingut modificacions en la superfície o s’hi alterin les condicions d’habitabilitat i els que hagin estat sotmesos a algun dels processos d’intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació com a conseqüència d’haver sofert danys derivats de riscos col·lectius amb afectació catastròfica han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació.

 

Font | més info: Agència de l'Habitatge

 

 

 

 

Anchor 3
bottom of page