CERTIFICATS

Projectes
Equip
Publicacions
Inici
CEDULA HABITABILITAT
CEDULA HABITABILITAT
INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI ITE
Cèdula d'habitabilitat
CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA CEE

Cèdula d'Habitabilitat

Què és?

 

La cèdula d'habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

 

La cèdula s'anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

 

  • Adreça de l'habitatge

  • Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions

  • Estances i els espais que el componen l’habitatge en el moment de la seva emissió

  • Llindar màxim d'ocupació

  • Identificació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.4

 

A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat de l’habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

 

És obligatòri?

 

Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, de conformitat amb aquest Decret. Aquesta cèdula té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació.

 

Els habitatges de nova construcció, els que hagin tingut modificacions en la superfície o s’hi alterin les condicions d’habitabilitat i els que hagin estat sotmesos a algun dels processos d’intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació com a conseqüència d’haver sofert danys derivats de riscos col·lectius amb afectació catastròfica han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació.

 

Font | més info: Agència de l'Habitatge