top of page

CERTIFICATS

Certificat d'Eficiència Energètica (CEE)

És obligatori per a qualsevol tipus d'edifici?

 

No. Quasi tots els edificis que es vulgui vendre o llogar, amb exepcions sobretot de tipus històric i cultural.

 

Obligatorietat

 

 • Els edificis de nova construcció.

 • Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.

 • Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel públic i des del 9 de juliol del 2015 quan la seva superfície útil total sigui superior a 250 m2, i des del 31 de desembre del 2015, quan la superfície útil total sigui superior a 250 m2 i estigui en règim d’arrendament.

 

Queden exclosos:

 

 • Edifici o monument protegit oficialment per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric. En aquest sentit s'inclouen els edificis o monuments amb els nivells de protecció A (bé cultural d'interès nacional), B (bé cultural d'interès local), C (bé d'interès urbanístic) i D (bé d'interès documental).

 • Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.

 • Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.

 • Edifici industrial, de la defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la seva part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.

 • Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.

 • Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

 • Qualsevol altra tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no estigui inclosa al RD 235/2013, per no ser considerat lloguer o compra-venda.

 • Local sense condicionar. En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.

 • Edifici que es compra per a reformes importants (*) o enderrocs.(*)Aquesta excepció no s’aplica a parts d’edificis.

 

Font | més info: Gencat.cat

Certificat d'Eficiència Energètica Tarragona CEE
Anchor 4
bottom of page