top of page

CERTIFICATS

Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE)

Es tracta d'una inspecció tècnica visual que ha de fer un tècnic competent dels elements comuns de l'edifici. El resultat és un informe sobre l'estat actual de l'edifici.

 

Aquest informe inclou quines són les deficiències detectades, el termini per esmenar-les i una qualificació de l'estat en general de l'edifici.

 

És obligatori ?

 

Només en els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial. 

 

En excepció els edificis unifamiliars on la seva edificació principal estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents no caldrà que el realitzin.

 

Quin és el termini per passar l'ITE ?

 

1. Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per als edificis d’habitatges unifamiliars: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font | més info: Gencat.cat

NOU DECRET 67/2015 !

 

ITE Inspecció Tècnica de l'Edifici
Anchor 2
bottom of page