top of page

CERTIFICATS

Llicència D'Activitat. Obertura de Local

Què és?

 

És una llicencia municipal obligatòria necessària per a que un local, nau o oficina pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions de habitabilitat i us d'aquesta activitat.

 

La llicència d'obertura o activitat es concedeix a l'amo d'un negoci pe el desenvolupament d'una activitat determinada. S'haurà de renovar cada vegada que canvii l'activitat desenvolupada al local, que hi hagi modificacions en el mateix o que canviin els propietaris del negoci, coms eria en el cas d'un traspàs.

 

Passos a seguir:

 

1. Definir l’activitat.

 

2. Sol·licitar un certificat de compatibilitat a l’ajuntament (per disposar de la declaració conforme l’activitat a desenvolupar és apta)

 

3. Contractar els serveis d’una oficina tècnica per disposar d’un informe.

 

4. Disposar d’un butlletí de la instal·lació elèctrica existent.

 

5. Disposar d’un contracte de manteniment dels extintors.

 

6. Adequar el local segons les especificacions tècniques que marca l’informe o el projecte tècnic.

 

7. Presentar a l’ajuntament la documentació i la sol·licitud de la comunicació de l’activitat.

 

8. Abonar la taxa a l’ajuntament per obtenir la llicència.

 

 

 

Font | més info: API.cat i infoautónomos.com

 

 

 

 

Anchor 4
bottom of page