top of page

L’encàrrec inicial va ser de tres habitatges unifamiliars aïllats, més un posterior que s’afegiria després. El promotor-constructor en principi era el mateix pels quatre habitatges, però degut a les desavinences entre els clients i el promotor van evitar la culminació de les quatre cases projectades inicialment, essent dues les que van resistir als problemes totalment surrealistes i que no tenien res a veure amb un projecte d’arquitectura residencial.

El projecte desenvolupa un habitatge unifamiliar aïllat en un solar d’uns 537 metres quadrats. La dimensió del solar junt amb la separació a les mitgeres exigida per la normativa i la superfície de l’habitatge provocaven una geometria marcadament compacta que es desintegra al desenvolupar el programa i les façanes.

L’habitatge es situa a l’extrem nord-est del solar per tal d’alliberar el màxim d’espai lliure al sud-est, on hi ha la terrassa i la piscina, integrades a la casa mitjançant el paviment que fa d’element recollidor.

L’edificació es divideix en dues parts separades per una franja de circulacions, que és per on es produeix l’entrada a l’habitatge, i on es situa l’escala, de caràcter lleuger i transparent, una estructura metàl·lica que es recolza en parets i forjats per suportar la petjada dels graons, però que es deslliura de la façana per marcar encara més aquesta sensació de lleugeresa.

A la planta baixa, la part sud alberga la sala d’estar / menjador, i en la part nord s’ubiquen la resta d’espais comuns. En la planta pis es situen els dormitoris, cada un d’ells amb el seu propi bany i vestidor.

 

 

            

En la zona de la sala d’estar –menjador hi trobem un doble espai per absorbir la gran superfície de l’estança i proporcionar així l’entrada de la llum per diferents plans, amb una escletxa zenital en forma de claraboia.

Els grans finestrals que s’obren en aquesta zona tenen una relació directa entre l’interior i l’exterior de la casa, reforçat per la continuïtat del paviment. La protecció d’aquests es fa de dues maneres, la primera utilitzant la volumetria generada pels plans de la façana, els voladissos, i per l’altra amb unes persianes de lama orientable i plegable que es recullen totalment a l’interior de la façana, produint la sensació de transparència total entre l’interior i l’exterior quan estant recollides i graduar la visibilitat, intimitat i entrada de llum en qualsevol moment quan estant desplegades.

L’acabat de la façana és de pedra travertí, una pell continua per tots els plans que conformen l’edificació, tant horitzontals com verticals. A l’aixecar el forjat del nivell del terreny i del carrer podem ventilar i il·luminar tota la planta soterrani i alhora remarcar en forma de sòcol la volumetria de la casa, canviant aquí el material d’acabat.

La construcció es materialitza afavorint els aspectes de sostenibilitat y respecte mediambiental, fent servir materials naturals com la pedra de travertí, aïllants de llana de roca,... així com sistemes constructius sostenibles com la façana ventilada i calefacció i aigua calenta sanitària mitjançant plaques solars.

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

Ubicació: Salou, Tarragona

Any: 2004

Categoria: Habitatge unifamiliar 

Estat: Construït

Superfície:  425 m2

 

VJQ | L'HABITATGE D'EN JUAN I LA PILI

Publicacions

bottom of page